You are here: หน้าหลัก

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน  3  โครงการ ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 โครงการ ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  จำนวน  3  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ Read more
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  9 รายการ ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 รายการ ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินการประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็ฏทรอนิกส์  9 รายการ จำนวน 5 ชุด  รายละเ... Read more
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558  ถึงเดือนกันยายน 2558  (รายละเอียดดังนี้) Read more
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินการประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ   รายละเอียดดังนี้ Read more
รร.สามัคคีวิทยาสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน รร.สามัคคีวิทยาสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยา ได้จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่  1-6  ภาคเรียนที่ 2  รายละ... Read more
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2558 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2558 รายงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 38 รายละเอ... Read more
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดำเนินการประกาศจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม  รายละเอียดดังนี้   Read more
(เพิ่มเติม) ประกาศประมูลจ้างโครงการอาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลฯ (เพิ่มเติม) ประกาศประมูลจ้างโครงการอาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลฯ เพิ่มเติม เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดำเนินการประกาศจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม  รายละเอียดดังนี้ Read more
รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  มีความประสงค์ราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกาาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ราย... Read more
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สอบราคาจ้างจัดทำป้ายเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จะดำเนินการสอบราคาจ้างจัดทำป้ายเทศบาลเมืองมหาสารคาม  รายละเอียดดังนี้ Read more
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 59 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 59 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559รายละเอียด Read more

กองสวัสดิการสังคม

พิมพ์
กองสวัสดิการสังคม
(Division of Social Welfare)

กองสวัสดิการสังคม    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
ก.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-    งานธุรการ
ข.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน
-    งานพัฒนาชุมชน
ค.  งานสังคมสงเคราะห์
ระเบียบและขั้นตอนการให้บริการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณสมบัติ
1. มีอายุ  60  ปีขึ้นไป และเกิดก่อน  1  เม.ย. 2492 และมีสัญชาติไทย  อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน
2. ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
3. ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
4. อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  ยากแก่การเข้าถึงการบริการของรัฐ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. บัตรประชาชน  (ถ่ายเอกสารอย่างละ 1  ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง)
7. หนังสือรับรองแพทย์
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
คุณสมบัติ
1. เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสวัสดิการภาพคนพิการแล้ว
2. มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ตามลำพัง
3. อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน
4. ไม่สามารถประกอยอาชีพเลี้ยงตนเองได้
5. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันในเขตเทศบาล  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  6  เดือน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ  HIV
คุณสมบัติ
1. ได้รับการรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีผลว่าป่วยเป็นโรคเอดส์
2. มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน  หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
3. ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ใยปัจจุบันในเขตเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับการสงเคราะห์  ทั้ง  3  ประเภท
1. แบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาเดือดร้อนของเทศบาล  (รับที่เทศบาล)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1 ชุด
3. หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีผลวิจัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรณีผู้ป่วยเอดส์)
4. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการทุกหน้าที่มีข้อความระบุ (กรณีคนพิการ)
 

เข้าสู่ระบบ

สำนัก/กองฝ่ายเทศบาล ฯ

บทความ

Wrapper

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday59
mod_vvisit_counterYesterday395
mod_vvisit_counterThis week2180
mod_vvisit_counterLast week2280
mod_vvisit_counterThis month8592
mod_vvisit_counterLast month11921
mod_vvisit_counterAll days583832

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.234.238.48
,
Today: พ.ย. 27, 2015